Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 1. Hatály, alkalmazandó jogszabályok

 1.1 Tárgyi hatály: A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a www.szupermami.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. A vásárlásra az “Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.); a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

1.2 Időbeli hatály: Jelen ÁSZF Weboldalon való közzétételétől kezdve alkalmazandó határozatlan időre.

1.3 Személyi hatály: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindenkire, aki a 2.1. pontban szereplő szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, továbbá magára a szolgáltatóra is.

 1. A szerződés tárgya

2.1  A szerződés tárgyát képezik Bottlikné Zimmermann Rita (8000 Székesfehérvár, Titeli u. 6/B., a továbbiakban: Szolgáltató) Weboldalán található szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint azok megrendelése.

2.2  Az egyes szolgáltatások leírása az egyes szolgáltatásoknak fenntartott menüpontokban találhatók meg, melyek egyrészt tartalmazzák azok lényegi jellemzőit, mibenlétét, másrészt pedig a szolgáltatások nyújtásának helyszínét, időpontját és a részvétel feltételeit is.

2.3  Jelen ÁSZF megtalálható a Weboldal ÁSZF és Adatkezelés menüpontja alatt.

 1. Feltételek, teljesítés, ellenszolgáltatás

3.1  A Szolgáltatás nyújtása keretében Szolgáltató az általa kínált szolgáltatások igénybe vételét a Fogyasztó számára a jelen szerződésben foglalt feltételekkel biztosítja, Fogyasztó pedig a Szolgáltatást igénybe veszi és ezért az egyes szolgáltatásoknál meghatározottak szerinti díjat (továbbiakban: Díj) fizet. A Fogyasztó a szolgáltatásokat úgy tudja igénybe venni, hogy azokat megrendeli (továbbiakban: Megrendelés) a Weboldalon rögzített feltételekkel oly módon, hogy regisztráció és bejelentkezés nélkül elektronikus levelet küld az info@szupermami.hu e-mail címre, vagy a Szolgáltató által megadott más címre (továbbiakban: E-mail cím) a Szolgáltató részére, melyben közli, hogy a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. A levélben meg kell adnia címét és nevét. A Szolgáltató ezt követően visszaigazolást küld a Megrendelésről arra az e-mail címre, melyről a Megrendelést kapta, vagy melyet a megrendelő Fogyasztó megadott a számára erre a célra a Megrendelést tartalmazó e-mailben.

3.2  Amennyiben a Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató minimális vagy maximális létszámhoz köti, úgy ennek tényét a Szolgáltatás leírásában rögzíti. Ebben az esetben nem köteles a Szolgáltatását nyújtani olyan Fogyasztó részére, akivel együtt a létszám a minimumot nem éri el, vagy a maximumot meghaladja. Szolgáltató csak a Weboldalon közzétett és időpontra meghirdetett szolgáltatásokat köteles nyújtani, egyéb szolgáltatásokra nem lehet jelentkezni.

3.3  A szolgáltatások díjai az egyes szolgáltatások számára fenntartott menüpontokban találhatók.

3.4  A Szolgáltatásokra a teljesítés megkezdését megelőző 10 napban lehet jelentkezni (mely fogalmilag megfelel a „Megrendelés”-nek, a jelentkezési határidő a kezdés apját megelőző 2 naptári nap. Szolgáltató elfogadhat későbbi jelentkezést is.

3.5  A Fogyasztó a Szolgáltatás díját a Szolgáltató által a Megrendelésre küldött visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlaszámra köteles megfizetni, átutalással, legkésőbb a teljesítés megkezdését, tehát a program indulását megelőző 1 naptári nappal korábban.

3.6  Szolgáltató készpénzes fizetést is elfogadhat saját, eseti döntése alapján.

3.7  Szolgáltató a Díjról számlát állít ki, melyet Fogyasztó részére átad a Szolgáltatás igénybe vétele során a mindenkori adózási és számviteli jogszabályoknak megfelelően, illetve amennyiben ez nem lehetséges a Fogyasztó érdekkörében felmerült okból, úgy a számla postázásra kerül az általa megadott számlázási vagy egyéb címre.

3.8  A megrendelt Szolgáltatás igénybe vételétől a Fogyasztó legkésőbb a teljesítés megkezdését megelőző 2 naptári nappal korábban indokolás nélkül elállhat, ebben az esetben Szolgáltató az elállási nyilatkozat közlésének napjától számított 2 naptári napon belül köteles visszautalni az előre megfizetett Díjat arra a bankszámlára, melyről a Díj utalásra került.

3.9  Amennyiben Fogyasztó a 3.8. pontban szereplő határidőt elmulasztja, a Díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

3.10  A Fogyasztó a Szolgáltatást nem veheti igénybe, amennyiben arra nyilvánvalóan alkalmatlan egészségügyi, illetve fizikai vagy mentális állapotban van, valamint fertőző betegségen szenved. Nem veheti igénybe továbbá, amennyiben a hétköznapi szokások szerinti higiéniai feltételeknek nem felel meg.

3.11  A Fogyasztó kizárólag saját felelősségre veheti igénybe a Szolgáltatást, tekintettel arra is, hogy Szolgáltató fizikai, egészségügyi állapotfelmérést nem végez, illetve tőle érdemi egészségügyi tanácsadás nem várható. Szolgáltató javasolja a Fogyasztó számára a Szolgáltatás igénybe vételét megelőzően szakorvossal történő konzultációt a részvétel lehetőségéről és az esetleges ellenjavallatok vonatkozásában.

3.12  Fogyasztó vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele alkalmával követi a Szolgáltató utasításait, tanácsait.

3.13  A Szolgáltatás igénybe vétele során a többi résztvevő zavarása, akadályozása minden tekintetben tilos, így nem megengedett például a foglalkozásokon való hangos telefonálás, beszélgetés.

3.14  A Szolgáltatások igénybe vétele során a Fogyasztónak rendelkeznie kell saját törölközővel, valamint innivalóval azzal, hogy ezeket a Szolgáltató nem biztosítja a Fogyasztó részére.

3.15  A Szolgáltató helyiségeibe nem vihető be a többiek egészségét veszélyeztető tárgy, vegyi anyag, továbbá kisállat.

3.16  Fogyasztó vállalja, hogy amennyiben a foglalkozások nem a Szolgáltató saját helyiségében kerülnek megtartásra, úgy jelen ÁSZF rendelkezései mellett betartja a fogadó intézmény házirendjét, szabályait, esetleges ÁSZF-jét is.

3.17  A Szolgáltató megtilthatja a Szolgáltatás igénybe vételét, amennyiben a Fogyasztó nyilvánvalóan alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll, vagy egyszerűen megítélhető, komoly egészségügyi kockázat áll fenn a részvétel tekintetében.

3.18  A Szolgáltatás igénybe vétele során a résztvevő gyermekek felügyeletéért, gondozásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, az a Fogyasztó feladata. Ugyanakkor Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a környezet gyermekbarát, veszélyforrásoktól mentes és a gyermekek általi látogatásra alkalmas legyen. A résztvevő gyermek (14. életév alatt) csak szülő vagy egyéb gondozó jelenlétében tartózkodhat a Szolgáltató helyiségeiben.

 1. Hírlevél

4.1  Amennyiben Fogyasztó a Weboldalon hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a megadott elérhetőségre hírlevelet küldjön, hozzájárulását bármikor feltétel nélkül visszavonhatja. Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét a Szolgáltató nem teheti függővé a hírlevél küldésének elfogadásától.

4.2  A hírlevél kapcsán Szolgáltató egyértelmű tájékoztatást ad az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik a Fogyasztó számára, illetve elektronikus hirdetés, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik a Fogyasztó számára, valamint az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről.

 1. Károkozás, felelősség

 5.1 Fogyasztó a Szolgáltatás igénybe vétele során az ahhoz rendelkezésre bocsátott eszközt, illetve bármilyen dolgot rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, azokat a Szolgáltató helyiségeiből nem viheti ki és felel minden kárért, amely a rendeltetésellenes vagy a dologhoz tartozó, átadott használati utasításnak illetve Szolgáltató tájékoztatásának nem megfelelő használat miatt következett be.

5.2  Fogyasztó felel mindazon károkért, melyeket a Szolgáltatás igénybe vétele során okozott, ide értve az annak kapcsán igénybe vett helyiségek és azok berendezésében okozott, valamint a harmadik személyeknek okozott kárt is.

5.3  A Fogyasztó által bevitt dolgok tekintetében Szolgáltató felelőssége az olyan dolgokra nem terjed ki, amelyeket a látogatók ilyen jellegű intézményekbe rendszerint nem szoktak magukkal vinni, mert a tevékenység végzéséhez nem szükséges (pl. elektronikai eszközök). Szolgáltató helyiségeiben a Fogyasztó az értéktárgyait magánál köteles tartani azok megőrzése céljából.

5.4  A résztvevő gyermekek által a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért a Fogyasztó felel a Ptk. vonatkozó, 6:544-547. §-ai szerint.

 1. Egyéb

 6.1 A Szolgáltatást Fogyasztó személyesen köteles igénybe venni, a saját névre megrendelt Szolgáltatás nem átruházható.

6.2  Fogyasztó a „Love Your Belly” program igénybe vétele kapcsán, annak feltételeként köteles kitölteni a szerzői- illetve szabadalmi jog jogosultja részéről összeállított, általa meghatározott tartalmú nyilatkozatot, melynek tartalma és a jogosult általi adatkezelés tekintetében Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. Késedelem és a teljesítés elmaradása

Ha Szolgáltató a Szolgáltatást a meghirdetett időben nem tudja nyújtani, vagy azzal bármely okból késedelembe esik, akkor amennyiben a késés eléri a 20 percet, Szolgáltató a szolgáltatás előre megfizetett Díját visszatéríti a Díj Fogyasztó részére történő visszautalással.

 1. A Szolgáltató panaszkezelési módja:

A Fogyasztó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:
név: Bottlikné Zimmermann Rita
cím: 8000 Székesfehérvár, Titeli u. 6/B.

E-mail: info@szupermami.hu

Tel: 06 20/220-3107

 1. A békéltető testülethez fordulás

 

A Fogyasztónak joga van a Szolgáltatóval szemben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, ha az igénybe vett szolgáltatás minőségével nem elégedett és jogosnak vélt panaszát a Szolgáltatónál elutasították.

Amennyiben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett gazdálkodó szervezet vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye alapítja meg. A Fogyasztó a kérelmet a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes testületnél is benyújthatja.

A békéltető testületi eljárás olyan eljárás, amelynek célja a Fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése.
Békéltető testületi eljárás lefolytatásának időtartama: az eljárás a megindulását követő hatvan napon belül befejeződik. Indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

A Szolgáltató lakóhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:

cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza

Tel: 22/510-310; Fax: 22/510-312

weboldal: www.bekeltetesfejer.hu

 1. Adatvédelem, adatkezelés

10.1  A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

10.2  A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

10.3  A Szolgáltató – a 10.2. pontban foglaltakon túlmenően – a Szolgáltatás nyújtása céljából – kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató ennek keretében úgy jár el, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

10.4  A 10.1-10.3 pontokban foglalt adatok kezeléséhez a Fogyasztó a Szolgáltatónak küldött megrendelést tartalmazó e-mail elküldésével és adatai megadásával hozzájárulását adja.

10.5  A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 10.3. pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Fogyasztónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet. Az így megszerzett adatok nem kapcsolhatók össze a Fogyasztó azonosító adataival és hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

10.6  Amennyiben Szolgáltató a 10.5. pont szerinti adatkezelést végez, úgy létrehoz a Weboldalán olyan menüpontot, melyen Fogyasztó részére a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a Szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az előző pont szerinti adatkezelést megtilthassa.

10.7  Az 10.1-10.3. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követő 5 éven belül. A 10.5. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Fogyasztó így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Szolgáltató a Fogyasztónak a számlázással kapcsolatos adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ – a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

10.8  A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybe vételével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és ezzel kifejezetten hozzájárul a fenti pontokban meghatározott személyes adatainak a fent rögzített keretekben való kezeléséhez, melyre a Szolgáltató, illetve a részére könyvelést végzők, Szolgáltató mindenkori jogi képviselője, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő, jogosultságot élvező hatóságok válnak jogosulttá. A birtokába jutott adatokat Szolgáltató a Fogyasztó önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, kizárólag a teljesítéséhez, az azzal kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Az adatok kezelésekor Szolgáltató az Infotv. rendelkezései alapján jár el.

10.9  Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz.

10.10  Fogyasztó az Infotv. 14. §-a alapján bármikor kérelmezheti Szolgáltatónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

10.11  A 10.10. pont keretében Fogyasztó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Fogyasztóra vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a Szolgáltató E-mail címére küldött levél útján, amelyre Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mail útján ad tájékoztatást.

10.12  Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén Fogyasztó az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 1. A Fogyasztó a Szolgáltatások megrendelésével kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF –et, valamint kijelenti, hogy annak tartalmát részletesen megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.